Η μέρα του π / Pi Day

5 min before class and I have to post this else the day will sweep it through.

14 March (=3.14 in the US) is known as the π (3.14159) Day

To celebrate this very special day I am posting a Monte-Carlo method to calculate Pi.

Here is the link to the method a seen on Academo.org

You can try the code yourself in javascript:

var demo = new Demo({
    ui: {
        addOne: {
            title: “Add points one-by-one”,
            type: “button”
        },
        animate: {
            title: “Animate”,
            value: false,
        },
        speed: {
            title: “Speed”,
            value: 1,
            range: [5, 100],
            resolution: 1,
            input: “hidden”,
        },
        reset: {
            title: “Reset”,
            type: “button”
        },
    },
    animateID: null,
    totalPoints: 0,
    innerPoints: 0,
    radius: 250,
    init: function(){
        $(‘<canvas>’).attr({
            id: “my-canvas”,
            height: “500px”,
            width: “500px”,
        }).css({
            width: “100%”,
            “max-width”: “500px”,
            “max-height”: “500px”,
            “height”: “100%”,
            “margin”: “0 auto”,
            “display”: “block”,
            “border”: “solid 1px #CCC”
        }).appendTo(‘#demo’);
        this.scale = d3.scale.linear()
                    .domain([-1, 1])
                    .range([0, 500]);
        this.canvas = document.getElementById(“my-canvas”);
        this.context = this.canvas.getContext(“2d”);
        this.initCanvas();
        $(“#ui-container”).prepend(“

“);
        $(“#js-points-data”).append(“Total Number of points: <span class=’js-total-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Points within circle: <span class=’js-inner-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Pi estimation: <span class=’js-pi-estimation’></span><br />”);
    },
    initCanvas: function(){
        this.context.clearRect(0,0,500,500);
        this.context.strokeStyle = “#999”;
        this.context.beginPath();
        this.context.arc(this.scale(0), this.scale(0), this.radius, 0, 2 * Math.PI);
        this.context.stroke();
    },
    animate: function(){
        this.animateID = window.requestAnimationFrame(this.animate.bind(this));
        this.update();
    },
    reset: function(){
        this.totalPoints = 0;
        this.innerPoints = 0;
        this.updateDisplay();
    },
    updateDisplay: function(){
        $(“.js-inner-points”).html(this.innerPoints);
        $(“.js-total-points”).html(this.totalPoints);
        var piEstimate = (4 * this.innerPoints / this.totalPoints).toFixed(5);
        if (this.totalPoints == 0){
            piEstimate = “”;
        }
        $(“.js-pi-estimation”).html(piEstimate);
    },
    update: function(e){
        if (e == “speed”){
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == true) {
            this.animate();
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == false) {
            window.cancelAnimationFrame(this.animateID);
        } else if (e == “reset”) {
            this.initCanvas();
            this.reset();
        } else {
            if (e == “addOne”){
                var numberToAdd = 1;
            } else {
                var numberToAdd = this.ui.speed.value;
            }
            for (var i = 0 ; i < numberToAdd ; i++){
                var randomX = Math.random() * 2 – 1;
                var randomY = Math.random() * 2 – 1;
                this.context.beginPath();
                if (Math.pow(this.scale(randomX) – this.scale(0), 2) + Math.pow(this.scale(randomY) – this.scale(0), 2) > Math.pow(this.radius, 2)){
                    this.context.fillStyle = “blue”;
                } else {
                    this.context.fillStyle = “red”;
                    this.innerPoints++;
                }
                this.context.fillRect(this.scale(randomX),this.scale(randomY),1,1);
                this.totalPoints++;
                this.updateDisplay();
            }
        }
    }
});

 

Have a real Haπ Day!

Advertisement